Giới thiệu về IPython
IPython còn có thế được dùng chung với hệ thống NMS và cùng với SNMP

Vào đây đọc tí.

IPython - A system for interactive scientific computing.

Đem vào câu lạc bộ IT gì đấy mà dịch đi nhé.

http://amath.colorado.edu/faculty/fp...cise-final.pdf