TQC: Cập nhật! Gói vật phẩm ở webshop

Nguồn: http://forum.tqc.net.vn/showthread.php?t=28387

Thân chào chư vị anh hùng!

Hiện nay, webshop đã cập nhật thêm 1 số gói vật phẩm mới hỗ trợ cho anh hùng có level dưới 60. Thông tin chi tiết, chư vị anh hùng xem hình minh hoạ dưới đây:

Chư vị anh hùng mua gói vật phẩm tại đây
Link: http://tqc.asiasoft.net.vn/webshop/

Nay thông báo
TQC Team