Tình hình là tớ đang làm đồ án nhà máy nhiệt điện của thầy Khái nhưng bây giờ khi làm đến phần tính toán sự cố bên trung thì lại có chuyện xảy ra. Đó là về phần công thức:

Tớ đọc thì có 2 công thức như sau:
- CT 1:
S cao hạ = 1/2 (3xSdmF - Suf - 3/4xS tự dùng max)

- CT 2 :
S cao hạ = SdmF - 1/2xSuf - 1/4xS tự dùng max

Trong đó
SdmF : là công suất định mức máy phát
Suf : là công suất phụ tải máy phát

Tớ đã tính theo cả 2 cách nhưng về sau thì thế này:
- Nếu theo cách 1 thì S cao hạ khá cao và sau đó khi tớ so sánh nó với anfa. Sdm tự ngẫu thì nó ko thỏa mãn.

- Còn nếu tớ theo cách 2 thì sau khi tính S cao hạ tớ tính đến S cao trung = 1/2 S trung max và S cao cao = S cao hạ - S cao trung thì lại ra số âm, tức là S cao hạ lại nhỏ hơn S cao trung.

Các bạn bảo tớ phải tính thế nào là đúng? Và cách khắc phục chúng như thế nào?