"
Hiện nay, nhà cung cấp dịch vụ FPT đang sửa chữa hệ thống mạng.

Do đó đã gây ảnh hưởng đến quá trình đăng nhập vào game TQC online của chư vị.

Vì thế, chư vị anh hùng vui lòng thử đăng nhập lại vài lần.

Biết lí do roài thì mấy ông đừng vò đầu bứt tóc nữa nhé! kakka