em vừa kiếm được cái video giáo dục giới tính cũng hay phết này
http://www.blog.com.vn/Home/Tinh-duc...so-0_8233.html