Anh em BK giúp mình với. Làm sao để plot một hàm tự định nghĩa bằng M-file nhỉ. Một ví dụ nhé hàm erlang_b)

function y = erlang_b(A,c)
% A = offered traffic in channels.
% c = number of trunked channels.
num = A^c;
sum = 0;
for k = 0:c
kfact = prod(1:k);
term = (A^k)/kfact;
sum = sum + term;
end
cfact = prod(1:c);
den = cfact*sum;
y = num/den;

đoạn code trên save vào file erlang_b.m. sau đó mình dùng plot như sau:
x=logspace(-1,2,100);
loglog(x, erlang_b(x,10),'-')
thi chuong trinh báo lỗi vì biến x ở đây là matrix. Mình đã đổi code thành như sau:
function y = erlang_b(A,c)
% A = offered traffic in channels.
% c = number of trunked channels.
num = A.^c;
sum = 0;
for k = 0:c
kfact = prod(1:k);
term = (A.^k)/kfact;
sum = sum + term;
end
cfact = prod(1:c);
den = cfact*sum;
y = num/den;
nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn.