Downloads: A new file has been added by why_not:

Giới thiệu IP version 6

Tài liệu giới thiệu về IP6. Các bạn mới tìm hiểu có thể tìm thấy khá nhiều thông tin cần thiết trong tập tài liệu này. Nhìn chung đây là tài liệu cơ bản cho các bạn muốn tìm hiểu về IP6