Downloads: A new file has been added by why_not:

Giới thiệu IP version 4

tài liệu về IP ver 4 bằng tiếng Việt, dành cho người muốn tìm hiểu sơ bộ về IP