có ai biết xây dựng đường đặc tính V-S (Vol-Giây)trong quá trình sét đánh vào đường dây điện không? Giúp mình với//