Downloads: A new file has been added by why_not:

Bài tập ngôn ngữ C từ A tới Z

Bài tập ngôn ngữ lập trình C toàn tập, down bản ebook từ nhà sách Minh Khai http://www.minhkhai.com.vn

Khá hay và dễ hiểu.