Em đang cần lam gấp một cái mạch nạp acquy 24 V.Bác nào chỉ giáo cho em.Gui cho em mạch nhé
cam on các bác