Nguồn: http://tqc.net.vn/?p=content_new&ID=3029&pl=2

Thân chào chư vị̣ anh hùng!

Từ ngày 24/10 túi sinh nhật trị giá 1 Triệu VNĐ cập nhật thêm bí kíp:

# 1 Chân Không Bí Kíp

# 1 Hoàn Anh Bí Kíp

# 1 Đại Hát Bí Kíp

# 1 Băng Tiễn Bí Kíp

# 1 Liên Hoàn Bí Kíp

# 1 Chiến Quỷ Quyết

# 1 Cường Mệnh Quyết

# 1 Triệu Quỷ Quyết

# 1 Tập Hỏa Trụ̣