Downloads: A new file has been added by why_not:

Sổ tay kĩ thuật phần cứng máy tính

Sổ tay kĩ thuật phần cứng. Khá hay. Trình bày dạng files .chm
Tiện tra cứu và tham khảo.