Cong ty TNHH du lich Ban duong Chau A can tuyen 01 nhan vien thie't ke' web & quan ly' mang ma'y ti'nh (Hien tai 20 ma'y).

Khong doi hoi toan bo thoi gian co' dinh ma doi hoi hoan thanh cac cong viec duoc giao.

Lien he: