Downloads: A new file has been added by afoolchild:

Tạo bản vẽ 2D bằng tính năng Drafting trong Cimatron

File gốc 3D co tên là Clip.elt. Tuy nhiên, bạn có thể lấy
bất kỳ file 3D nào trong thư mục tutorial.