Mô tả công việc
VÞ trÝ c«ng viÖc: Nh©n viªn IT
Phßng HCNS.
B¸o c¸o cho: Tr­ëng phßng.
Tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n:
- Tèt nghiÖp tõ C§ trë lªn, chuyªn ngµnh tin häc
K năng:
- HiÓu vÒ m¹ng LAN vµ m¹ng Internet
- Sö lý ®­îc c¸c sù cè vÒ m¹ng m¸y tÝnh vµ phÇn mÒm.
- Cã kh¶ n¨ng t­ duy vµ lµm viÖc ®éc lËp.
Kinh nghiÖm: Cã kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý thiÕt bÞ v¨n phßng.
QuyÒn h¹n:
-§Ò xuÊt c¸c yªu cÇu cô thÓ víi Tr­ëng phßng.
-Yªu cÇu c¸c phßng ban kh¸c kÕt hîp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao.
-§­îc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, dông cô vµ thiÕt bÞ v¨n phßng ®Ó phôc vô c«ng viÖc theo quy chÕ c«ng ty.
-§­îc tr¶ l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo quy chÕ c«ng ty. ( Lương thử việc 2 Tr, lương chi'nh thức tu`y theo năng lực)

-§­îc nghØ phÐp vµ h­ëng mäi chÕ ®é theo quy chÕ cña c«ng ty.
Tr¸ch nhiÖm chung:
- Qu¶n lý hÖ thèng m¹ng, m¸y tÝnh vµ tæng ®µi c«ng ty.
-Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng vµ b¸o c¸o c«ng viÖc cho tr­ëng phßng.
-Phèi hîp víi c¸c bé phËn cã liªn quan thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn HCNS.
-ChÊp hµnh nghiªm chØnh néi quy, quy chÕ cña c«ng ty.
C«ng viÖc cô thÓ:
- Thùc hiÖn viÖc t­ vÊn, thiÕt kÕ l¾p ®Æt vµ söa ch÷a, b¶o d­ìng hÖ thèng m¹ng, m¸y tÝnh vµ tæng ®µi c«ng ty.
- Duy tr× vµ c¶i tiÕn Webside c«ng ty.
- Hç trî tæ chøc sù kiÖn.
- Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt theo chØ thÞ cña Ban Gi¸m §èc vµ Tr­ëng phßng.
- B¸o c¸o cho tr­ëng phßng vÒ tiÕn ®é c¸c c«ng viÖc ®­îc giao vµ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh.

Mọi chi tiết xin xem tại : http://tanphat.com

__________________