có bạn nào có số liệu về các mặt hàng VN được hưởng thuế quan ưu đãi (GSP ) o ?số liệu về thuế trứơc và sau khi được hưởng . Số liệu về sự thay đổi cuả mặt hàng đó . Cám ơn trước .