Các bạn cho mình hỏi bài này nha. Bạn nào làm rồi xin hãy chỉ giáo. Đang bí, đọc trên mạng người ta gợi ý làm như vầy nhưng chưa biết thuật giải.

Bài toán : "Nhặt kim cương"
Cho ma trận a[m x n], mỗi phần tử a[i,j] ma trận chỉ nhận một trong hai giá trị hoặc 0 hoặc 1. (0: không có kim cương, 1: có kim cương). Người thợ mỏ đứng tại vị trí [i,j] chỉ có thể nhặt được kim cương trong các ô từ lân cận từ [i-s,j-s] đến [i+s,j+s] với s là số nguyên chỉ sức người đó.
Cho trước ma trận a, s. Tìm số vị trí nhỏ nhất mà người thợ mỏ đứng để có thể nhặt hết tất cả các viên kim cương.

Thanks trước nha!