Mình đang làm đồ án TDD về ứng dụng ĐK vector trong ĐK DC KDB ma kiem tài lieu khó quá, bác nào có đồ án về lĩn vực này cho em ít đi