Có ai có quyển Microsoft Visual J sharp Core Reference không. Share cho mình với. Mình đang rất cần. Hay có ebook nào viết về J# cũng OK. THank nhiều nhiều.