Các bác có thể chỉ cho em những sách mà một kỹ sư tự động hóa cần phải đọc ở năm thứ 2 và ngôn ngữ lập trình cần phải biết mà không phải là cầm đèn chạy trước ô tô không?