User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Giúp nhau đi

 1. #1
  palxp
  Guest

  Mặc định

  Ây da, nghe ra thì có vẻ hơi mờ ám nhưng lại rất cần thiết. Không biết các bạn khác làm cán bộ lớp có gặp rắc rối về vấn đề này không chứ tôi thấy hơi bị đau đầu. Cứ sắp thi hay thi xong là cả lớp lại rối rít hỏi địa chỉ các thầy để nhờ và hay xin xỏ, trong khi tôi lại rất ngại khoản hỏi thăm địa chỉ các thầy vì thấy nó cứ thiếu trong sáng thế nào ấy. Thế nên mong mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin đế tránh việc phải hỏi trực tiếp các thầy cô. OK?

 2. #2
  newton
  Guest

  Mặc định

  Giúp bạn nè .
  Trước tiên bạn hãy type địa chỉ này nha : http://www.hut.edu.vn .
  Sau đó bạn click vào khoa viện , thích khoa nào viện nào là có hết, tha hồ mà tra điện thoại thoải mái, khỏe re ...Nhưng lưu ý bạn là nên gọi điện cho thầy cô đúng lúc và nói chung đừng có mà nói lớp mình học đó à nha .... ^_^

 3. #3
  svBK's Member Avatar của anhdungbk25
  Tham gia ngày
  Apr 2003
  Bài gửi
  82

  Mặc định

  oa newton gioi thế đăng kí khoa gi vậy
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 4. #4
  pippo_querido
  Guest

  Mặc định

  Nên đi sớm ...đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn..
  ----------------------------Bé m«n triÕt häc
  STT Hä vµ tªn §iÖn tho¹i §Þa chØ nhµ riªng
  1 NguyÔn Kh¾c Ch­ng 9714588
  2 Hoµng Quèc TuÊn 8680837
  3 Hoµng ThÞ B×nh 8535553 B101 Th¸i ThÞnh-TËp thÓ ViÖn N¨ng l­îng nguyªn tö
  4 TrÇn Minh T©m 8695695
  5 Hoµng ThÞ H¹nh 8547572
  6 NguyÔn Quèc §oµn 8533526
  7 TrÇn ViÖt Th¾ng 8588894 Tæ 19 Th­îng §×nh Thanh Xu©n Hµ Néi
  8 Lª V¨n KiÖn 7750669 Tæ 20 L¸ng Th­îng §èng §a Hµ Néi

  Lªn ®Çu trang

  Bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ
  STT Hä vµ tªn §iÖn tho¹i §Þa chØ
  1 Cao ThÞ Toµn 8645381 Sè nhµ 20 ngâ 168 ®­êng Gi¸p B¸t
  2 §Æng Xu©n Hoan 8680058 46 ngâ 40-T¹ Quang Böu Hµ Néi
  3 TrÇn ThÞ Lan H­ng 8332225 Sè 9 ngâ Phong S¾c CÇu GiÊy Hµ Néi
  4 Ng« Thanh V©n 8692562 Phßng 2B A1 B¸ch Khoa
  5 NguyÔn Hång Sn
  6 NguyÔn ¸nh Nga 5530832
  7 NguyÔn Ngäc HuÊn 8680990
  8 Ph¹m §¾c Qui 8681047

  STT H䠶 t n T nh ri ng T t i khoa ޡ chؼ/font>
  1 L V n Linh 034885086 8692811 F408 nh A2 TT Trung T羚nt>
  2 NguyԮ Xu n Th㼯font> 8681067 8692811 F17 nh 39B TT B ch Khoa
  3 o n Ph쯦ont> 8272795 8692811 50 NguyԮ V n C젇ia L m, HN
  4 NguyԮ H堔h ng 8692119 8692811 28 nh B6 TT B ch Khoa
  5 TrǮ Nh˴ Th ng 8681259 8692811 103 nh K4 TT B ch Khoa
  6 B褐Quang B׮h 8710968 8692811 Ng⠴ Kim Ng u
  7 B褐Xoang 8682157 8692811 19 ng⠴4 T Quang B嬠B ch Khoa
  8 砘u n C nh 8680822 8692811 401 E2 TT B ch Khoa
  9 D ng ThޠThuˮ 8435761 8692811 15 Kh㠈 o
  10 Ph m Nghi m Minh 8692811 47 t栳5 NguyԮ Tr i
  11 NguyԮ ThޠPh㼯font> 8353097 8692811 69B ꮧ s蠲, khu A Nam Th nh C ng
  12 NguyԮ Tuyմ Chinh 8692952 8692811 508 Z10 TT B頮 i h䣬 B ch Khoa
  13 TrǮ Huy Quang 8691988 8692811 F17 nh 23 TT B ch Khoa
  14 TrǮ MܠH o 8681793 8692811 F17 nh 19 TT B ch Khoa
  15 Ʈg ThޠH ꮧ 8681124 8692811 403 Z7 TT B頮 i h䣬 B ch Khoa
  16 NguyԮ Viմ Trung 8692811  L·nh ®¹o khoa to¸n øng dông
  Bé m«n to¸n c bn
  Bé m«n tÝnh to¸n vµ ®iÒu khiÓn
  Bé m«n to¸n tin
  Trë vÒ trang chñ

  l·nh ®¹o khoa to¸n øng dông

  STT Hä vµ tªn chøc vô Sè ®iÖn tho¹i nhµ riªng §Þa chØ nhµ riªng
  1 NguyÔn Cnh L­ng Chñ nhiÖm khoa 8693474 F4 D·y F2 §HBK
  2 Tèng §×nh Quú Phã chñ nhiÖm khoa 8347411 68/53/9 ®­êng CÇu GiÊy
  3 NguyÔn ViÕt Thu La Phã chñ nhiÖm khoa 8691095 F14 d·y 46 TT §HBK

  Lªn ®Çu trang

  Bé m«n to¸n c bn

  STT Hä vµ tªn Sè ®iÖn tho¹i nhµ riªng §Þa chØ nhµ riªng
  01 NguyÕn §×nh B×nh 5651176 Tæ 5, Kh­ng Mai, TT Ban XD bé QP
  02 §inh Phó Bång 8692335 F15, nhµ 39 §HBK
  03 TrÇn Xu©n HiÓn 8237863 Nhµ 31, tæ 30 Ngäc Hµ
  04 NguyÔn Gia Hïng 8635589 246 MInh Khai
  05 NguyÔn ThiÖu Huy 8373629 Nam §ång
  06 §Æng Khi 8692285 K3 F34 TT §HBK
  07 Bïi TuÊn Khang 8212318 42B phè 332 phè HuÕ
  08 §Æng §×nh L¨ng 5370814 N13 F13 Tæ 50 ph­êng Trung LiÖt
  09 NguyÔn Cnh L­ng 8693474 F4 d·y F2 §HBK
  10 NguyÔn Xu©n Quang 5650576 34 ngâ 164 V­ng Thõa Vò
  11 Lª Träng Quúnh 8691142 9 phè H÷u NghÞ
  12 Phan H÷u S¾n 8694295 F6 nhµ 63 §HBK
  13 Lª Quang Thñy
  14 TrÇn Xu©n TiÕp 8690048 K9- F403 §HBK
  15 NguyÔn §×nh TrÝ 8694530 K1 §HBK
  16 NguyÔn Phó Tr­êng 8520733 D12 F4A Khu Kim Liªn
  17 Phan ChÝ V©n 8250333 F209 A18 ®­êng Vâ ThÞ S¸u
  18 D­ng Quèc ViÖt 8646610 C1 F17 tr­êng §TCBQL Ph­ng LiÖt
  19 NguyÔn Phi YÕn 8690280 F2 d·y B4A §HBK
  20 TrÇn Quèc ViÖt
  21 TrÇn ViÖt Dòng F203 nhµ B11 Kh­ng Trung
  22 Hoµng ThÞ HiÒn 8333243 Xãm §×nh Yªn QuyÕt - Yªn Hoµ
  23 Vò Ngäc Hµ

  Lªn ®Çu trang

  Bé m«n tÝnh to¸n vµ ®iÒu khiÓn

  STT Hä vµ tªn Sè ®iÖn tho¹i nhµ riªng §Þa chØ
  01 NguyÔn Doanh B×nh 8693817 F3/304 TT Liªn hiÖp dÖt may Ph­ng LiÖt
  02 Kim C­ng 8695337 P5- F8 TT §HBK
  03 NguyÔn §×nh §¸n 8226810 27B NguyÔn Quang ThiÒu
  04 TrÇn TuÊn §iÖp 8692076 K4 F20 TT §HBK
  05 NguyÔn V¨n Hé 8350742 Tæ 1 L¸ng H¹ - §èng §a
  06 Ng« ThÕ Kh¸nh 8693465 N2 -F4- TT §HBK
  07 NguyÔn ViÕt Thu La 8691095 F14 d·y 46 TT §HBK
  08 Cï Xu©n M·o 8680348 E3-F315 TT §HBK
  09 NguyÔn Hå Quúnh 8692998 F3 d·y 42B §HBK
  10 Ph¹m ThÞ S©m 8695096 A1-F41 TT §HBK
  11 Ng« DiÔm Thanh 8695337 P5-F8 TT §HBK
  12 NguyÔn H÷u TiÕn 8695096 A1-F41 TT §HBK
  13 Bïi Minh TrÝ 8693808 F5-E5 TT §HBK
  14 NguyÔn §¨ng TuÊn 8617345 TT Kho b¸ch ho¸ V¨n §iÓn
  15 D­ng Thuû Vü 8680234 F6 d·y 42B TT §HBK
  16 Lª Träng Vinh 8695569 E4-F416 TT §HBK
  17 §ç Quang Vinh 8691947 F27- K3- TT §HBK
  18 Bïi Khëi §µm 8358975 B9- TT Trung Yªn CÇu GiÊy

  Lªn ®Çu trang

  Bé m«n to¸n tin

  STT Hä vµ tªn Sè ®iÖn tho¹i nhµ riªng §Þa chØ
  01 TrÞnh Qu«c Anh 8287301 15 NguyÔn Quang BÝch
  02 Lª C­êng 86982077 314-B6 KTX §HBK
  03 Lª Hi Hµ 8551687 Kh­ng Trung
  04 Phan Trung Huy 6620423 ngâ 176 Tr­ng §Þnh
  05 NguyÔn Thanh HuyÒn 12 -l« 3 -tæ 70- Hå Quúnh
  06 Ph¹m HuyÒn Linh 8645606 Gi¸p Tø - ThÞnh LiÖt
  07 Vò Thµnh Nam 8524286 F5-B10 Kim Liªn
  08 Tèng §×nh Quú 8347411 68/53/9 ®­êng CÇu GiÊy
  09 Lª Hïng Sn 8695752 P4-F7 ao c«ng ®oµn §HBK
  10 Th¸i Thanh Sn 8253591 5A ngâ Phan Huy Chó

  Lªn ®Çu trang

 5. #5
  KKK
  Guest

  Mặc định

  Viết cái gì vậy.

 6. #6
  15061984
  Guest

  Mặc định

  ê ông anh viêt cái gì vậy ?
  viết lại đi , cho mọi người biêt đi chứ !

 7. #7
  15061984
  Guest

  Mặc định

  ê ông anh viêt cái gì vậy ?
  viết lại đi , cho mọi người biêt đi chứ !

 8. #8
  nu_ba_tuoc_xinh_dep
  Guest

  Mặc định

  chắc định đánh đố nhau ý mà,bác này ác thật :c:

 9. #9
  purpose
  Guest

  Mặc định

  gioi gi bang purpose giai nhi olympic toan sinh vien toan quoc

 10. #10
  purpose
  Guest

  Mặc định

  gioi gi bang purpose giai nhi olympic toan sinh vien toan quoc

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Iu Nhau Đi ĐỂ RÙi...........
  Gửi bởi jang_dong_lanh trong mục Giảng đường khoa ngoại ngữ
  Trả lời: 24
  Bài cuối: 21-09-2007, 12:08 PM
 2. Ví dụ ta yêu nhau
  Gửi bởi CIL trong mục Truyện ngắn
  Trả lời: 32
  Bài cuối: 22-06-2006, 10:16 PM
 3. yêu nhau và hiểu nhau
  Gửi bởi nhoccondilonton trong mục Tình bạn - Tình yêu
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 13-12-2004, 11:41 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube