Học liêu mở-Open Course Ware (OCW)
http://vinaocw.googlepages.com

Đây là website học liệu mở được thiết kế với mục đích:

-Giúp các thành viên khai thác,chia sẽ tài liệu

-Trao đổi các vấn đề quan tâm qua diễn đàn ,chat..

-Cùng nhau xây dựng và khai thác kiến thức trong các lĩnh vực