Xong năm thứ 2 khoa minh rôi mà vân chưa biết theo lĩh vực nào, các bác đi trước giúp với!!!
Bác nào giúp em rõ hơn về viên thông, network và điệm tử được không