Các anh em Máy hoá K46. Lâu rồi chúng ta không tổ chức đại hội, đề nghị ban liên lạc lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp gỡ có qui mô.