ai có báo cáo Web làm project1 bằng php và mysql ko? Mình đang rất cần. cảm ơn trước nhé.