các bạn giúp tôi với:
so sánh kỹ thuật ghép kênh FDM và TDM
so sánh hệ thống PDH và SDH,
các kỹ thuật điều chế số: ASK,FSK,PSK(BPSK,QPSK)