hiện nay mình đang học môn CAD_CAM giờ mình phải viết một báo cáo về CircuitMaker khẩn cấp .mình thì chưa viết báo cáo bao giờ cả nếu ai đã làm rồi thì update lên diễn đàn cho mình xin nhé thank
nội dung bài báo cáo có 5 trang , vẽ 2 hình mô tả tín hiệu DIGITAL và 1 hình là tín hiệu ANALOG sau đó nêu tên linh kiện , nguyên lý và chức năng của mạch