http://ebook.edu.net.vn

Đây là điểm truy cập tập trung các thông tin về giáo trình, nội dung tham khảo, các thông tin về nguồn học liệu, nơi công bố và phổ biến các nội dung khoa học và kỹ thuật.
Các nội dung điện tử trên website này được phép sử dụng cho công chúng quan tâm, bạn đọc có thể download sách ngay mà không phải đăng ký với website.