Trong chương này chỉ đề cập việc tách khuôn bằng các lệnh trong molds như: parting line, parting surface, tooling split… Ngoài ra, ta cũng có thể tách khuôn bằng một số cách khác.

QUI TRÌNH TÁCH KHUÔN TRONG SOLIDWORKS

1) Thiết kế chi tiết trong môi trường Part (hay mở một chi tiết có sẵn).

2) Kiểm tra góc thoát khuôn của các bề mặt bằng lệnh Draft Analysis (thanh công cụ Mold Tools).

3) Quan sát màu sắc trên các bề mặt. Nếu còn bề mặt có màu vàng, thì ta tiến hành tạo góc thoát khuôn bằng lệnh Draft (thanh công cụ Mold Tools hoặc Features).

4) Kiểm tra lại góc thoát khuôn của các bề mặt bằng lệnh Draft Analysis để đảm bảo không còn mặt có màu vàng.

5) Nhập hệ số co rút.

6) Xác định đường phân khuôn bằng lệnh Parting lines (thanh công cụ Mold Tools).

7) Đắp các bề mặt lòng khuôn bằng lệnh Shut-off Surfaces (thanh công cụ Mold Tools).

8) Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Parting Surfaces (thanh công cụ Mold Tools).

9) Tạo khuôn

10) Lưu riêng thành 2 files Cavity và Core