Việc viết một bài luận tiếng anh hay còn phụ thuộc rất nhiều vào chủ đề mà bạn chọn. Nếu chủ đề đó mang lại những thông tin bổ íchm có tính thực tế và dễ khai thác, tôi nghĩ rằng việchoàn thành một bài luận hay không hề khó. Tuy nhiên nếu một chủ đề gây tranh cãi thì bạn rất khó có thể hoàn thiện bài viết có thể làmôm nay aroma đưa ra một chủ đề không bao giừo hết nóng và một mẫu bài luận tiếng anh hay về chủ đề này - môn học được coi là quan trọng nhất, mời các đọc giả theo dõi.
>>> Bài luận tiếng anh về sở thích nuôi mèo
I. Bài luận tiếng anh về môn học được coi trọng nhất
Of all the subjects that I study in school, I think that English is the most important subject. It is mainly through the English language that we gain access to the various sources of knowledge.
English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the vanous countries of the wodd. Knowledge of new discoveries and inventions in one country is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this way English helps to spread knowledge and progress.
It is true, however, that in the modern age, the study of Science and Mathematics too should be considered very important. Science has conferred many benefits in man. But it requires little thought to realise that scientific principles cannot be understood well without a good knowledge of a language.
>>> Luyện nói tiếng anh giao tiếp
II. Phần từ vựng bài luận tiếng anh về môn học được coi trọng nhất
- subject ['sʌbdʒikt] : chủ đề, môn học
- gain [gein] : có lợi
- discovery [dis'kʌvəri] : khám phá
- invention [in'ven∫n] : sự phát minh
- transmit [trænz'mit] : truyền tải

III. Phần dịch bài luận tiếng anh về môn học được coi trọng nhất
Trong tất cả các môn học mà tôi học ở trường, tôi nghĩ rằng tiếng Anh là môn học quan trọng nhất. Thông qua ngôn ngữ tiếng Anh mà chúng có thể có thêm nhiều hiểu biết và có thêm nhiều thông tin và nhiều kiến thức bổ ích.
Tiếng Anh là một ngôn ngữ được nói và được hiểu bởi nhiều người trong hầu hết các nước trên thế giới. Trong thực tế, đó là các phương tiện quan trọng nhất trong giao tiếp giữa các nước trên toàn thế giới. Kiến thức về những khám phá và phát minh mới trong một đất nước được truyền tải đến các nước khác thông qua tiếng Anh và đã mang lại nhiều lợi ích cho thế giới. Bằng cách này, tiếng Anh sẽ giúp lan truyền kiến thức và sự tiến bộ.

Đó là sự thật, tuy nhiên, trong thời hiện đại, nghiên cứu khoa học và toán học nên được coi là môn học quan trọng. Khoa học đã trao nhiều lợi ích trong con người. Nhưng bạn cần phải biết rằng các kiến thức khoa học sẽ đươc hiểu biết và truyền tải đi bằng các ngôn ngữ.
Hãy chia sẻ với chúng tôi những chủ đề và bai luạn tieng anh hay thông qua phần bình luận phí dưới nha!