Ở phần trước chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn 3 câu hỏi phỏng vấn phần 1. Trong bài ngày hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn 5 câu hỏi phỏng vấn tiếng phần 2. Khác với phần 1 là những câu hỏi đơn giản, ở phần 2 này nhà tuyển dụng sẽ đặt ra các câu hỏi đi sâu hơn nữa cũng đồng nghĩa với việc các bạn phải cố gắng trả lời thật tốt những câu hỏi tiếp theo. Cùng theo dõi nhé.
Xem thêm:


6. what do you want to be doing five years from now? Or where do you see yourself in five years?
Mục tiêu trong 5 năm nữa của bạn là gì? Hoặc “5 năm nữa bạn sẽ nhìn thấy mình đang ở đâu?


Trả lời mẫu:
"In five years, I want to be an expert at my position and start training to be a manager."
"Trong năm năm, Tôi muốn trở thành một chuyên gia ở vị trí của tôi và bắt đầu đào tạo để trở thành một người quản lý."

"My goal is to become a lead in five years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal through hard work."
"Trong năm tới mục tiêu của tôi là trở thành một người lãnh đạo. Mặc dù không phải ai cũng được thăng tiến đến cấp độ này, những tôi tin rằng tôi có thể đạt được mục tiêu này bằng cách làm việc chăm chỉ."

"Although I really enjoy working hands on as a mechanical engineer, I want to eventually become a manager. I want to continue gaining experience, and after learning many different aspects, I see myself in management."
"Mặc dù tôi thực sự thích làm việc bằng tay như một kỹ sư cơ khí, nhưng cuối cùng tôi muốn trở thành một người quản lý. Tôi muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, và sau khi tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau, tôi nhìn thấy bản thân mình trong việc quản lý."

7. If you could change one thing about your personality, what would it be and why?
Nếu được thay đổi một điều gì đó về tính cách thì đó là tính cách gì và tại sao


Trả lời:
"I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something
"Tôi dễ thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ. Nhưng tôi biết mỗi người phong cách làm việc và thói quen làm việc khác nhau. Vì vậy, nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó
"I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed."

"Tôi có những kỳ vọng cao và tôi kỳ vọng những điều này ở những người khác. Tôi nghĩ rằng nếu tôi hiểu biết hơn, tôi có thể giúp các nhân viên khác cải thiện thay vì bị thất vọng."

"I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I'm working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons."
"Tôi muốn là người chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Tôi luôn làm công việc của tôi và hoàn thành nó ở một mức độ nổi bật, nhưng đôi khi chấp nhận mạo hiểm có thể làm cho công việc tốt hơn. Tôi đang làm việc này bằng cách xem xét đầy đủ vấn đề và cân nhắc các ưu và nhược điểm."

"I would like to be more of an extrovert. I'm a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly."
"Tôi muốn trở nên hướng ngoại nhiều hơn. Tôi hơi ít nói và có hơi hướng nội. Tôi muốn thay đổi điều này bởi vì tôi sẽ trở nên thân thiện hơn."
8. what does success mean to you?
Thành công có ý nghĩa gì với bạn?


Trả lời:
"To me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal."
"Đối với tôi, thành công có nghĩa là phải có mục tiêu, lập các bước để đạt được mục tiêu, thực hiện kế hoạch, và cuối cùng đạt được mục tiêu."

"Success means to achieve a goal I have set for myself."
"Thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình."

Trên đây là 3 câu hỏi tiếp theo trong phần 2 mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng với 3 câu hỏi và trả lời mẫu này sẽ giúp các bạn phần nào tự tin hơn. Chúc các bạn thành công

Tham khảo thêm:
>> 5 câu hỏi tiếng anh phỏng vấn thường gặp