Hướng dẫn sử dụng công cụ Free Tranform trong Adbole Ilustrator
Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=JbD3mAK1oWc