Có rất nhiều ngôn ngữ để Lập trình Website, tuy nhiên chúng ta thường Lập trình Website với PHP, do 1 số ưu điểm như:

- Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS).
- Phổ biến hơn ASP (có thể thấy dựa vào số website dùng PHP).
- Dễ học khi đã biết HTML, C.
- Dựa vào XAMP (dễ cấu hình).
- Nhiều hệ thống CMS miễn phí dùng.
- Đi cặp với mySQL (cũng dễ ).
- Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows nhưng .. hiếm!
- Dễ học