Hướng dẫn dùng công cụ xoay hình trong Adbole Ilustrator
Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=PNdHSRx7Ejg