Hướng dẫn dùng công cụ vẽ hình trong Adbole Ilustrator
Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=VnIhFgSfAfg