Hướng dẫn sử dụng công cụ Line Segment Tool trong Adbole Ilustrator
Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=V4l-64E8-aw&index=1&list=PLj-YbYChUSeF9jUBUK4wnfL7kFtZSahJh