Hướng dẫn sử dụng công cụ Type Tool trong Adbole Ilustratorcc
Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=8snm3RUnaoA