Bước đầu làm quen với đồ họa Adbole Ilustrator cc
Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=6ANPZ66Do8Y