Cụ thể là:1 mạch số báo hiệu mực nước cho bể nước có 2 máy bơm.Bể có 3 mức:a (min), b, c (max).Yêu cầu : khi mực nước dưới a thì 2 bơm đều hoạt động, đến lúc: b < mực nước < c thì 1 bơm hoạt động , mực nước ở c thì 2 bơm ngừng hoạt động. Mong anh em chỉ giáo chi tiết, xin cảm ơn .