Cho em hỏi điện trở gia nhiệt thường có ở đâu?
Em đang rất cần để làm đề tài của mình.