Ngồi buồn đếm ngón chân
Đếm xong rồi lại đếm ngón tay
Ngồi buồn đếm ngón tay
Sao đếm hoài chỉ 10 ngón thôi