pác nào có chương trình mã hóa và giải mã +tài liệu
HDB3 thì post lên hộ với, tui đang cần gấp(deadline là 2 tuần )
chỉ cần giao diện minh hoạ xử lý mã, ngôn ngữ +console tùy ý
thanks nhiều