VACANCY ANNOUNCEMENT

Postion code: ETV2/PTF5/IPA-2

The European Technical Assistance Programme for Vietnam (ETV2) is an umbrella technical programme funded by the European Commission. It aims to support the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, and the Ministry of Science and Technology of the Government of Vietnam in their present reform drive within the framework of 2001-2010 socio-economic development plan and the Comprehensive Growth and Poverty Reduction Strategy. The ETV2 Programme started at the end of 2005 and will continue until August 2008.

Component 5 of the Programme (Component Code: ETV2-PTF5), entitled Statistical Analysis, Policy Tools, is being conducted within the Ministry of Planning and Investment (MPI). The MPI’s core functions include development policy making, planning, monitoring, analysis, and forecasting. Associated with these functions are a set of business processes, which collectively use and produce a wide range of information and data, and associated metadata. Ideally, this material should be complete, relevant, accurate, timely, accessible, interpretable, authentic, credible, and coherent, and should be managed in such a way as to best enable and promote efficient and effective business processes.

The Component 5 is seeking to recruit one (01) Interpreter/Logistics Assistant - Code: ETV2/PTF5-IPA-2, as follows:

General responsibilities

Under the supervision of Component Director, Coordinator and Officer and the regulations regulated by the Government and EC, the Interpreter/Logistics Assistant ensures quality of transalation and interpretation services and assists logistically for the Project Task Force (PTF) in implementation of activities.

Specifically

• Translate project-related documents/correspondences.
• Participate and interpret in meetings between Vietnamese party and foreign experts.
• Coordinate with Programme Officer and Accounting/Administrative Assistant to ensure logistic support for seminars, workshops, training and other project activities.

Qualifications and Professional Experience:

• A University degree in English or any other relevant area,
• 3-5 years or more of translating/interpreting experience,
• Prior experience in international donors’ project or EC funded project would be an advantage.
• Computer literacy in MS standards applications

Personal Suitability

• Good inter-personal and communication skills.
• Highly motivated, hard working, and conscientious

Work arrangements and location: Hanoi with possible field trips in provinces.

Application Procedure

Interested candidates should send their letter of application in an envelope, marked with the relevant position/ recruitment code/ component, together with their CV using the EU format - that can be downloaded from the EU website: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/annexes_services/en/b8annexIVexperts_en.doc, with copy(ies) of relevant Diplomas, Certificates and references to:

PTF address: ETV 2 – Component 5: Statistics Analysis, Policy Tools
6th Floor, MPI Guest House, 47 Quan Thanh Str., Ba Dinh Dist., Ha Noi City
Tel. 080 431 06; Fax. 080 447 95
Contact: Nguyen Dac Bang – Coordinator
Or by email to: bangnd@mpi.gov.vn
Closing date of application: by 28/4/2007

Only short listed candidates will be contacted for test and interview. Detailed TOR can be provided upon request at the email provided above.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mã vị trí: ETV2/PTF5-IPA-2

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam (ETV2) là một chương trình hỗ trợ kỹ thuật tổng thể cho Việt nam của Uỷ ban Châu Âu. Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ KH & ĐT, và Bộ Khoa học Công nghệ trong quá trình đổi mới theo hướng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2010 và Chiến lược toàn diện về Xoá đói và Giảm nghèo. Dự án ETV2 bắt đầu vào cuối năm 2005 và sẽ kết thúc vào tháng 8, năm 2008.
Hợp phần 5 (Mã hợp phần: ETV2/PTF5) có tên gọi Phân tích thống kê, Các công cụ Chính sách, do Bộ KH & ĐT thực hiện. Bộ KH & ĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm xây dựng chính sách phát triển, lập kế hoạch, theo dõi, phân tích và dự báo. Để thực hiện được các chức năng này cần có một quy trình nghiệp vụ, thu thập, sử dụng cũng như tạo ra một loạt các thông tin, dữ liệu và siêu dữ liệu mang tính toàn bộ, thích hợp, chính xác, đúng thời gian, dễ tiếp cận, dễ hiểu, chắc chắn, đáng tin cậy, chặt chẽ và cần phải quản lý theo cách tốt nhất có thể để tăng tính hiệu suất, và hiệu quả của các quy trình nghiệp vụ.

Hiện nay Hợp phần 5 đang tuyển chọn (01) Phiên dịch/Trợ lý dự án – Mã vị trí: ETV2/PTF5-IPA-2, yêu cầu như sau:

Nhiệm vụ chung

Đảm bảo chất lượng biên, phiên dịch và hỗ trợ hậu cần cho Ban quản lý Hợp phần trong việc thực hiện các hoạt động của Dự án dưới sự giám sát trực tiếp của Giám đốc, Điều phối và Cán bộ Hợp phần theo quy định chung của Chính Phủ và Ủy ban Châu Âu - EC

Nhiệm vụ cụ thể:
• Biên dịch các công văn, tài liệu dự án
• Tham gia hỗ trợ và phiên dịch trong các cuộc họp giữa phía VN và chuyên gia tư vấn đối tác nước ngoài.
• Phối hợp với Cán bộ hợp phần và Trợ lý Hành chính/Kế toán đảm bảo công tác hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo và các hoạt động khác của dự án.

Yêu cầu kinh nghiệm và chuyên môn:

• Bằng đại học về Tiếng Anh hoặc các lĩnh vực liên quan,
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí biên/phiên dịch.
• Kinh nghiệm trong các dự án do cồng đồng quốc tế tài trợ hoặc do EC tài trợ là một lợi thế.
• Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng

Yêu cầu khác:

• Có kỹ năng giao tiếp tốt.
• Năng động, chăm chỉ, nhiệt tình thực hiện công việc.

Địa điểm làm việc: Hà Nội và có thể đi công tác đến một số tỉnh.

Quy trình nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm gửi Thư dự tuyển, Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh (có tham chiếu kinh nghiệm chuyên môn) theo mẫu của EU (lấy từ trang web:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/annexes_services/en/b8annexIVexperts_en.doc) trong phong bì dán kín, bên ngoài ghi rõ vị trí dự tuyển/Mã vị trí/Mã hợp phần cùng các bản sao bằng cấp có liên quan và gửi về:

Văn phòng Ban Quản lý dự án:
ETV 2 – Hợp phần 5: Phân tích thống kê, Công cụ chính sách
Tầng 6, Nhà khách Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 08043106; Fax: 08044795
Liên hệ: Ông Nguyễn Đắc Bằng - Điều phối viên Hơp phần

Hoặc qua hộp thư điện tử: bangnd@mpi.gov.vn
Ngày hết hạn: 28/4/2007

Chỉ có những ứng viên lựa chọn mới được mời tham dự vòng phỏng vấn. Điều khoản giao việc chi tiết có thể được cung cấp nếu ứng cử viên có yêu cầu.