tôi open một file ảnh từ hệ thống, đưa vào một đối tượng BufferedImage, làm thế nào để lấy tên file ảnh đó ??? ( tôi muốn hiển thị nó lên một JTextField