Mình đang làm bài tập lớn lập trình mạng dùng ASP.NET với ngôn ngữ VB.NET hoặc C# dùng CSDL là SQL Server. Nếu bạn nào đã từng thực hiện một bài tập liên quan thì xin được chỉ giáo, học tập. Nếu có thể các bạn gửi cho mình chương trình hoàn chỉnh được không?
Mình xin cảm ơn. Nếu có CSDL thì càng tốt.
Email: thanhtrungbka0809@gmail.com