Downloads: A new file has been added by Mr.vulh_bk:

Ebook hay về vệ tinh

Ebook cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản nhất về hệ thống thông tin vệ tinh và những kỹ thuật nhằm xây dựng và khai thác hệ thông này