Downloads: A new file has been added by Mr.vulh_bk:

Big Bang

Một bài viết nhỏ nói về việc hình thành từ ý tưởng cho đến khi xây dựng hoàn chỉnh học thuyết về vụ nổ lớn khai sinh ra vũ trụ. Ngoài ra, độc giả cũng sẽ hình dung lại được một lần nữa bưứctranh toàn cảnh của chuíng ta về vũ trụ một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.
Tài liệu để dưới dạng file *.doc