Downloads: A new file has been added by Mr.vulh_bk:

100 cách sử dụng nước mưa

Đây là cuốn sách nói về 100 cách sử dụng nước mưa từ các công cụ sử dụng nước mưa cho tới các thiết bị cũng như cách lọc nước mưa
Sách gồm 4chương
chương 1:cách thíêt bị sử dụng nước mưa
chương 2:cơ sở của việc tận dụng nước mưa
chương 3:các công nghệ ứng dụng nước mưa
chương 4ài nét về sử dụng nước mưa

Sách do cục bảo vệ môi trường tổ chức biên dịch theo bản tíeng anh của nhóm tác giả Raindrop nhật bản 1995