Địa chỉ IP có độ dài là 32 bít,được chia làm 4 vùng mỗi vùng 1 byte,có thể được biểu thị dưới dạng thập phân,nhị phân,bát phân hay thập lục phân.Cách viết phổ biến nhất là dùng ký pháp có dấu chấm để tách giữa các vùng.Địa chỉ IP là để định danh duy nhất cho một host bất kỳ trên liên mạng.Khuôn dạng địa chỉ IP:mỗi host trên mạng TCP/IP được định danh duy nhất bởi một địa chỉ có khuôn dạng.Đại chỉ IP chia làm 5 lớp và có tên gọi là A,B,C,D,E.
Xem thêmthiết kế mạng lan cho công ty


IP là giao thức cung cấp dịch vụ truyền thông theo kiểu không liên kết.Có gói dữ liệu IP được định nghĩa là các datagram.Mỗi datagram có phần tiêu đề chứa các thông tin cần thiết để chuyển dữ liệu.Nếu địa chỉ IP đích là địa chỉ của một trạm nằm trên cùng với một mạng IP với trạm nguồn thì các gói dữ liệu được gửi trực tiếp đến đích.Mạt khác,nếu như địa chỉ IP đó không nằm trên trạm của một mạn IP với máy nguồn thì các gói dữ liệu được gửi đến các trạm trung gian và các IP getway thực hiện trách nhiệm chuyển tiếp gói thông tin đến địa điểm đích hay đến trạm đích.IP getway là một thiết bị mạng IP đảm bảo việc lưu chuyển các gói dữ liệu IP giữa các mạng khác nhau.
Một gói dữ liệu IP có độ dài tối đa là 65536 byte,trong khi hầu hết các tầng liên kết dữ liệu chỉ hỗ trợ khung dữ liệu nhỏ hơn độ lớn tối đa của gói dữ liệu IP rất nhiều lần.Vì vậy rất cần đến việc phân mảnh các gói tin với đọ lớn phù hợp và cần phải hợp nhất các gói tin khi thu đối với các gói dữ liệu IP.
Xem thêmbảo trì máy chủ

Định tuyến IP:
Công nghệ chia làm hai loại định tuyến IP.Định tuyến trực tiếp:định tuyến trực tiếp là việc xác định đường đi hay xác định trạm nối giữa hai trạm làm việc trong cùng một mạng vật lý.Định tuyến không trực tiếp:định tuyến không trực tiếp là xác định đường nối giữa hai trạm làm việc không làm việc không nằm trong cùng một mạng vật lý và vì vậy mà việc truyền tin giữa chúng phải được thực hiện thông qua các trạm trung gian là các getway.Để kiểm tra xem các trạm đích có nằm trên cùng mạng vật lý với trạm nguồn hay không,người gửi phải tách lấy phần địa chỉ mạng trong phần địa chỉ IP.Nếu hai địa chỉ này chỉ có địa chỉ mạng giống nhau thì datagram sẽ được truyền đi trực tiếp;ngược lại phải xác định một getway,thông qua getway này chuyển đến các datagram.
Xem thêmbảo mật máy tính cá nhân